STATUT STOWARZYSZENIA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRYSPINOWIE

tekst jednolity uchwalony w dniu 15 lutego 1993 roku

przez Walne Zebranie Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kryspinowie

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1


Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w KRYSPINOWIE, zwana dalej OSP.

 

§ 2


Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.

 

§ 3

 

Siedzibą OSP jest Kryspinów 3, 32-060 Liszki.

 

§ 4

 

Terenem działania OSP jest miejscowość (zakład pracy) będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

 

§ 5

 

Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.

 

§ 6

 

Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 7

 

Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak
i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 8

 

Działalność ochotniczej straży pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.


Rozdział II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§ 9

 

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:

 

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,

 

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

 

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposoby ochrony przed nimi,

 

4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,

 

5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,

 

6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

 

§ 10

 

Zadanie i cele wymienione w §9 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:

 

1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i  pomocy wzajemnej,

 

2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych,

 

3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,

 

4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,

 

5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,

 

6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych
i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej,

 

7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,

 

8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE OSP, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 11

 

Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych, i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia.

 

§ 12

 

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

 

§ 13

 

Członkowie OSP dzielą się na:

 

1. Członków czynnych,
2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
3. Wspierających,
4. Honorowych.

§ 14

 

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:

W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć
w ochronieprzeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem OchotniczejStraży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia.

 

§ 15


1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może być osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.

 

2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16-18 lat mogą być wybierani do władz OSP.

 

3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania.

 

4. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.

 

§ 16

 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:

 

1. Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP,

 

2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

 

§ 17

 

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

 

§ 18

 

Członkiem czynni honorowi mają prawo:

 

1. Wybierać i być wybierani do władz OSP,
2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,

3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP,
4.
Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
5.
Używać munduru i odznak.

 

§ 19

 

Do obowiązków członka czynnego należy:

 

1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu, jak też regulaminów i uchwał władz OSP,
3.
Dbać o mienie OSP, regularnie opłacać składki członkowskie.

 

§ 20

 

Zarząd spośród członków czynnych tworzy  jednostkę operacyjno-techniczną.

 

§ 21

 

Członkostwo ustaje na skutek:

 

1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP,

 

2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,

 

3. Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok,

 

4. Likwidacji OSP,

 

5. Śmierci,

 

6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

 

§ 22

 

Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 18 i 19 niniejszego statutu.

 

§ 23

 

W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

 

§ 24

 

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie będące
w dyspozycji OSP.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WLADZE STOWARZYSZENIA OSP

 

§ 25

 

Władzami OSP są:

 

1. Walne Zebranie,
2. Zarząd,
3.
Komisja Rewizyjna.

A. WALNE ZEBRANIE

§ 26


Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5-9 członków zarządu, trzech członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.


 § 27

 

Do kompetencji zebrania należy:

 

1. Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP,

 

2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,

 

3. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,

 

4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,

 

5. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,

 

6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłaszanych przez członków OSP,

 

7. Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,

 

8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu
i zdobyciu środków trwałych,

 

9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,

 

10. Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.

 

§ 28

 

Przebieg walnego zebrania oraz podjęcie na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

 

§ 29

 

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

 

§ 30

 

Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu
i  porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 

§ 31

 

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:

 

1. Z własnej inicjatywy,
2. Na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
3. Na żądanie ½
liczby członków OSP,
4. Na żądanie Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 32

 

Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia przyjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

 

§ 33

 

Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu
i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej  liczby członków.

 

§ 34

 

W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

 

§ 35

 

Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

 

B. ZARZĄD

 

§ 36

 

Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcje wiceprezesa.

 

Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

 

§ 37

 

Do zadań zarządu należy:

 

1. Reprezentowanie interesów OSP,

 

2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,

 

3. Zwoływanie walnego zebrania,

 

4. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu,

 

5. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian,

 

6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,

 

7. Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonywania walnemu zebraniu,

 

8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,

 

9. Przyjmowanie nowych i skreślanie z listy członków OSP,

 

10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,

 

11. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,

 

12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,

 

13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,

 

14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

 

§ 38


Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

 

§ 39

 

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

 

§ 40

 

Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie różnej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

 

§ 41

 

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes
i  skarbnik.

§ 42

 

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów
i poleceń.

 

Do naczelnika straży należy:

 

1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych,

 

2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych
i kobiecych OSP,

 

3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,

 

4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,

 

5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych,

 

6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji
i konserwacji,

 

7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

 

§ 43

 

Za wzorcowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia.

 

1. Pochwałę ustną,

2. Pochwałę w rozkazie naczelnika straży,

3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,

4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

 

§ 44

 

Za niewłaściwie wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

 

1. Upomnienie ustne,

 

2. Nagana w rozkazie naczelnika straży,

 

3. Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka OSP.

 

C. KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 45

 

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

 

1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,

 

2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,

 

3. Przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,

 

4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

 

§ 46

 

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 

§ 47

 

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

 

 

§ 48

 

Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalanego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.

 

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

 

§ 49

 

Majątek i fundusze OSP powstają z:

 

1. Składek członkowskich,

 

2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów,


3. Dochodów z majątku i imprez,

 

4. Ofiarności publicznej,

 

5. Wpływów z działalności gospodarczej.

 

§ 50

 

OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.

 

Rozdział VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

 

§ 51

 

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie Członków OSP większością 2/3 głosów przy obecnościco najmniej ½ ogólnej liczby członków.

 

§ 52

 

Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

 

§ 53

 

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania.

 

§ 54

 

W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku  niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.

 

§ 55

 

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP. Natomiast  sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

Kreator stron internetowych - strona bez programowania